Minimumloon per 1 juli 2020

4 juli 2020

Het minimumloon geldt voor iedere werknemer in Nederland. Werknemers vanaf de leeftijd van 21 jaar krijgen het volwassen minimumloon. Jongeren van 15 tot en met 20 jaar krijgen een minimumloon dat past bij hun leeftijd. Deze lonen liggen lager dan het volwassen minimumloon. Ieder half jaar gaan de bedragen van het minimumloon iets omhoog. Zo ook weer per 1 juli 2020.

Voor wie geldt het minimumloon?

Minimumloon goed geregeld in de backoffice ondersteuning

Het minimumloon vertegenwoordigt een minimumsalaris dat door werkgevers in Nederland aan hun werknemers moet worden betaald. Dat is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Als werkgever moet je minimaal dat minimumloon uitbetalen, zowel aan vaste medewerkers als aan medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het minimumloon geldt ook voor vakantiekrachten, uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollmedewerkers, thuiswerkers, flexibele arbeidskrachten en werknemers met tewerkstellingsvergunning.

Ook als je als opdrachtgever samenwerkt met aannemers of onderaannemers ben je, op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), ook aansprakelijk als de aannemer verzuimt het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Ook moet het wettelijk minimumloon betaald worden voor stukloon en meerwerk. 

Je hoeft geen minimumloon te betalen aan zelfstandig ondernemers, stagiaires en werknemers die in het buitenland werken en wonen. 

Hoe hoog is het minimumloon per 1 juli 2020?

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van een aantal factoren: leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. Er wordt altijd gerekend met bruto bedragen. Wat de werknemer daar netto aan overhoudt, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie. Naast het minimumloon heeft de werknemer ook recht op 8% vakantietoeslag.

Per 1 juli 2020 hebben werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledige werkweek recht op een minumumloon van:

 • € 1.680,00 per maand
 • € 387,70 per week
 • € 77,54 per werkdag, indien een andere tijdsduur is overeengekomen

Per 1 juli 2020 hebben werknemers van 15 t/m 20 jaar, die een volledige werkweek werken, recht op een minimum jeugdloon van:

 • 20 jaar € 1.344 per maand
 • 19 jaar € 1.008 per maand
 • 18 jaar € 840 per maand
 • 17 jaar € 663,60 per maand
 • 16 jaar € 579,60 per maand
 • 15 jaar € 504 per maand

Als er geen volledige werkwerk gewerkt wordt, dan wordt er ook een evenredig deel van het minimumloon betaald. De bepaling van wat een volledige werkweek is, hangt af van wat er normaliter geldt binnen de sector waarin jouw bedrijf opereert en binnen de mogelijke cao-afspraken. Meestal is dit 40, 38 of 36 uur. 

voorbeeld
Neem bijvoorbeeld Bob: hij is 25 jaar en werkt 24 uur per week. In het bedrijf waarin hij werkt is een volledige werkweek 36 uur. Werkt hij er daarvan maar 24 uur per week, dan werkt hij parttime. Heeft dan recht op een bruto minimumloon van 24/36 x € 1.680 = € 1.120 bruto per maand.

De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

Is er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bij het bedrijf of voor de bedrijfstak waar je voor werkt? Dan moet je werkgever deze CAO volgen. Meestal zijn deze CAO-afspraken gunstiger dan de wettelijke regelgeving. Het resulteert bijvoorbeeld nogal eens in een hoger loon dan het afgesproken minimumloon. De cao mag in ieder geval nooit een lager loon bevatten dan het minimumloon.

Wat telt mee voor de bepaling van het minimumloon?

Betaalt u als werkgever voldoende loon?

 • Het (basis)loon: het loon dat u in de arbeidsovereenkomst bent overeengekomen?
 • Vergoedingen voor meer- en/of overwerk?
 • Alle geldende toeslagen: ploegendienst, geleverde prestaties of onregelmatige werktijden?
 • Vaste (wekelijkse of maandelijkse) vooraf afgesproken omzet-beloningen?
 • Fooien, eventueel na toepassing van een verdeelsleutel met collega werknemers?
 • Het totaal van al deze bedragen mag nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Hier heeft de werknemer recht op.

Inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon

 • Vakantiegeld
 • speciale uitkeringen, zoals een uitkering die de werknemer af en toe krijgt voor omzet die hij heeft behaald
 • vergoedingen voor kosten die je werknemer voor het werk moet maken (kleding, dienstreizen, lunchvergoeding etc.)
 • winstuitkeringen
 • uitkeringen waaraan je bijdraagt, zoals pensioen en spaarregelingen
 • eindejaarsuitkeringen

Deze inkomsten krijgt de werknemer boven op zijn minimumloon.

Breng uw uitzendkrachten en zzp’ers onder in een backoffice ondersteuning

Bij Payoffice backoffice ondersteuning zijn wij altijd goed op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving. In onze backoffice zijn uw uitzendkrachten in goede handen. Door onze geheel geautomatiseerde administratie kunnen we bijvoorbeeld ook tijdig en accuraat zo steeds de minimumloon verhogingen doorvoeren. Geen handmatig rekenwerk en geen uitputtende administratie voor u als ondernemer. Zo houdt u meer tijd over voor uw kernactiviteiten en wij doen waar wij goed in zijn: het voeren van uw personele administratie.

Uw uitzendkrachten en andere flexwerkers onderbrengen in een backoffice administratie als die van Payoffice B.V. biedt u vele voordelen.

Meer weten? Bel ons 040 3038500 of stuur een e-mail info@payoffice.nl.

Aan de in dit artikel genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.